ข่าว

กล่องพลาสติกเมตรเพื่อให้ทันกับการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานเสริมใยแก้ว



ปฏิรูประบบพลังงานไฟฟ้าระหว่างประเทศในทศวรรษที่ผ่านมา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการปฏิรูปการปฏิบัติสร้างพลังงาน และลดค่าไฟฟ้า ปฏิรูประบบพลังงานไฟฟ้าส่งเสริมเศรษฐกิจที่เชื่อฟัง มีความจำเป็นเพื่อให้คำแนะนำระบบ เนื้อหาหลักมีการเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนกลยุทธ์ กลไกการตั้งราคาความแม่นยำสำหรับอินเทอร์เน็ตที่เกิดขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพของนโยบายการจัดกำหนดการ ผ่านตลาดปฏิรูป พึ่งกลไกตลาดสำหรับการพัฒนาเว็บมือถือ การก่อตัวของราคาประมูลคู่รู้ หรือหลัง จากกริด และ กระจาย ผู้ตารางพลังงานสร้างแพลตฟอร์มในการประมูลสำหรับ ยังสามารถเป็นระบบพลังงานแบบบูรณาการในแนวตั้ง โดยการเพิ่มประสิทธิภาพนโยบายการจัดกำหนดการ ทั้งวิธีการ ปรับกลไกการจัดส่งพลังงาน ฟอร์มกลไกแม่นยำราคาเป็นข้อกำหนดเบื้องต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง